Att tänka på vid takstolar och konstruktion

Att tänka på vid takstolar och konstruktion

När det är dags att börja planera för nya takstolar är konstruktion av en takstol viktigt. Här nedan finns information som är viktig för de inblandade parterna;

Arkitekten – takstol och form

För att få billiga och bra takstolar är det viktigt att arkitekten strävar efter en takutformning som ger så få takstolstyper som möjligt. Takstolarna ska ges rimliga spännvidder och tillräckliga konstruktionshöjder. Det är extra viktigt att konstruktion av takstolen får rätt höjd över ytterväggarna i förhållande till takstolstyp, laster och spännvidd.
Vårt tips är att ni gärna kontaktar konstruktören i ett tidigt skede när ni ska beställa takstolar så att konstruktion av er takstol blir rätt.

Inköparen – takstol och planering

Vid upphandling av takstolar är idag tiden från förfrågan till leverans mycket kort. Det är därför av största vikt att ett fullständigt ritningsunderlag redan vid förfrågningstillfället sänds till tillverkaren så att de kan se vilken konstruktion av takstol som är aktuell. Ett bristfälligt underlag där exempelvis mått- och lastuppgifter saknas leder ofta till ofullständiga offerter med extrakostnader som följd.

En förfrågan ska alltså alltid innehålla uppgifter om takstolens konstruktion som utseende och dess belastningar. Se vidare under punkten ”Vilka uppgifter behöver tillverkaren”. En leveransplan bör också bifogas i er förfrågan. Leveransplanen ger tillverkaren möjlighet att bedöma seriestorlekarna. De har stor betydelse för takstolens slutpris.

Inköparen bör också redovisa speciella önskemål, som t ex att dimensioner skall anpassas mellan olika takstolstyper, färdigmålning av tassar, montering av påsalningar etc.

När en ritning där takstolen är dimensionerad för vanliga spikförband följer med i förfrågan, är det sannolikt att dimensionerna för en spikplåtsförbunden takstol blir annorlunda.
Före avslut bör tillverkaren kontaktas för kontroll och genomgång av de uppgifter som lämnats vid förfrågan. En eventuell revidering av ritningsunderlaget av konstruktionen av takstolen efter det att projekteringen startats leder i de flesta fall till omprojektering och ökade kostnader för beställaren.

Montören – den färdiga takstolen

Takstolarna ska alltid kontrolleras när de levereras till arbetsplatsen för att upptäcka eventuella fel och brister. Fel som upptäcks ska påpekas omedelbart till tillverkaren.

Takstolarna ska alltid lagras stående, väl uppallade från marken och om möjligt skyddade mot väta. Tänk på att vindbelastningarna under byggnadsskedet ofta kan bli mycket större än på den färdiga byggnaden. Staga därför alltid upp takstolarna omsorgsfullt. Belasta inte heller takstolarna mer än tillåtet. Skador kan lätt uppkomma om t ex takpannor lagras koncentrerat på taket.

Vid montaget av takstolarna kontrolleras också att rätt takstol placeras på rätt plats och att takstolarna vänds rätt. Var också noga med sidledsförskjutningarna. En till synes liten avvikelse kan vålla stora problem i ett senare byggskede.

Åverkan på takstolarna i form av hanteringsskador, håltagningar etc. påverkar hållfastheten. Det är extra viktigt att påpeka att en takstol, som rasat eller utsatts för annan åverkan, inte bör användas utan tillverkarens godkännande. En god regel är därför att alltid kontakta tillverkaren av takstol vid oklarheter.

Kontrollanten – testar takstolens säkerhet

Kontroll av konstruktionen av takstolar skall alltid utföras enligt SBN:

º Typgodkända dimensioneringar:
Endast lastförutsättningar behöver kontrolleras. På arbetsplatsen kontrolleras överensstämmelse mellan ritad och levererad takstol samt att virke och plåt har rätta dimensioner. Dessutom får spel mellan virkesdelarna och läge på spikplåtar inte överskrida normernas toleranskrav. Till sist kontrolleras att transportskador inte förekommer.

º Typgodkända dimensioneringar och tillverkningskontroll:
Här får vi en typgodkänd produkt till byggplatsen. Kontrollen inskränker sig därför till identifikation och kontroll av eventuell förekomst av transportskador.

º Icke typgodkända dimensioneringar:
Vi har här specificerat några punkter som kan vara av värde att kontrollera:

– Har en beräkningsmodell använts som speglar verkligheten?

– Är kontroll av det ofta förekommande excentricitetsmomentet vid takfoten gjord?

– Är spiksplåtsförbanden dimensionerade så att risk för spjälkning ej kan uppstå? Detta är farligast vid vissa typer av takfötter, vid dragna diagonaler och vid nockförband.

– Är plåtplaceringen riktig i förhållande till det verkliga kraftflödet och den antagna beräkningsmodellen?

– Har tillåtet upplagstryck överskridits? Om så är fallet har erforderliga upplagsförstärkningar redovisats?

– Är lastfallskombineringen riktig? SBN ger oftast 5 – 8 lastfall som vart och ett kan vara dimensionerande för någon del i en trätakstol.

Utöver detta krävs byggplatskontroll på samma sätt som för en typgodkänd dimensionering.

Att kontrollera en beräkning utförd av dator är mycket svårt. Fel och brister kan dölja sig i programmet utan att man upptäcker dem. Det man ser är bara resultatet. Den manuellt gjorda beräkningen redovisar däremot eventuella brister som då lätt kan rättas till. Ett typgodkänt datasystem är att rekommendera. Det underlättar också arbetet med takstolskonstruktionen.

KÄLLA: http://www.tass.se/default.asp?sida=5&sub=2

Att tänka på vid takstolar och konstruktion

Att tänka på vid takstolar och konstruktion

När det är dags att börja planera för nya takstolar är konstruktion av en takstol viktigt. Här nedan finns information som är viktig för de inblandade parterna;

Arkitekten – takstol och form

För att få billiga och bra takstolar är det viktigt att arkitekten strävar efter en takutformning som ger så få takstolstyper som möjligt. Takstolarna ska ges rimliga spännvidder och tillräckliga konstruktionshöjder. Det är extra viktigt att konstruktion av takstolen får rätt höjd över ytterväggarna i förhållande till takstolstyp, laster och spännvidd.
Vårt tips är att ni gärna kontaktar konstruktören i ett tidigt skede när ni ska beställa takstolar så att konstruktion av er takstol blir rätt.

Inköparen – takstol och planering

Vid upphandling av takstolar är idag tiden från förfrågan till leverans mycket kort. Det är därför av största vikt att ett fullständigt ritningsunderlag redan vid förfrågningstillfället sänds till tillverkaren så att de kan se vilken konstruktion av takstol som är aktuell. Ett bristfälligt underlag där exempelvis mått- och lastuppgifter saknas leder ofta till ofullständiga offerter med extrakostnader som följd.

En förfrågan ska alltså alltid innehålla uppgifter om takstolens konstruktion som utseende och dess belastningar. Se vidare under punkten ”Vilka uppgifter behöver tillverkaren”. En leveransplan bör också bifogas i er förfrågan. Leveransplanen ger tillverkaren möjlighet att bedöma seriestorlekarna. De har stor betydelse för takstolens slutpris.

Inköparen bör också redovisa speciella önskemål, som t ex att dimensioner skall anpassas mellan olika takstolstyper, färdigmålning av tassar, montering av påsalningar etc.

När en ritning där takstolen är dimensionerad för vanliga spikförband följer med i förfrågan, är det sannolikt att dimensionerna för en spikplåtsförbunden takstol blir annorlunda.
Före avslut bör tillverkaren kontaktas för kontroll och genomgång av de uppgifter som lämnats vid förfrågan. En eventuell revidering av ritningsunderlaget av konstruktionen av takstolen efter det att projekteringen startats leder i de flesta fall till omprojektering och ökade kostnader för beställaren.

Montören – den färdiga takstolen

Takstolarna ska alltid kontrolleras när de levereras till arbetsplatsen för att upptäcka eventuella fel och brister. Fel som upptäcks ska påpekas omedelbart till tillverkaren.

Takstolarna ska alltid lagras stående, väl uppallade från marken och om möjligt skyddade mot väta. Tänk på att vindbelastningarna under byggnadsskedet ofta kan bli mycket större än på den färdiga byggnaden. Staga därför alltid upp takstolarna omsorgsfullt. Belasta inte heller takstolarna mer än tillåtet. Skador kan lätt uppkomma om t ex takpannor lagras koncentrerat på taket.

Vid montaget av takstolarna kontrolleras också att rätt takstol placeras på rätt plats och att takstolarna vänds rätt. Var också noga med sidledsförskjutningarna. En till synes liten avvikelse kan vålla stora problem i ett senare byggskede.

Åverkan på takstolarna i form av hanteringsskador, håltagningar etc. påverkar hållfastheten. Det är extra viktigt att påpeka att en takstol, som rasat eller utsatts för annan åverkan, inte bör användas utan tillverkarens godkännande. En god regel är därför att alltid kontakta tillverkaren av takstol vid oklarheter.

Kontrollanten – testar takstolens säkerhet

Kontroll av konstruktionen av takstolar skall alltid utföras enligt SBN:

º Typgodkända dimensioneringar:
Endast lastförutsättningar behöver kontrolleras. På arbetsplatsen kontrolleras överensstämmelse mellan ritad och levererad takstol samt att virke och plåt har rätta dimensioner. Dessutom får spel mellan virkesdelarna och läge på spikplåtar inte överskrida normernas toleranskrav. Till sist kontrolleras att transportskador inte förekommer.

º Typgodkända dimensioneringar och tillverkningskontroll:
Här får vi en typgodkänd produkt till byggplatsen. Kontrollen inskränker sig därför till identifikation och kontroll av eventuell förekomst av transportskador.

º Icke typgodkända dimensioneringar:
Vi har här specificerat några punkter som kan vara av värde att kontrollera:

– Har en beräkningsmodell använts som speglar verkligheten?

– Är kontroll av det ofta förekommande excentricitetsmomentet vid takfoten gjord?

– Är spiksplåtsförbanden dimensionerade så att risk för spjälkning ej kan uppstå? Detta är farligast vid vissa typer av takfötter, vid dragna diagonaler och vid nockförband.

– Är plåtplaceringen riktig i förhållande till det verkliga kraftflödet och den antagna beräkningsmodellen?

– Har tillåtet upplagstryck överskridits? Om så är fallet har erforderliga upplagsförstärkningar redovisats?

– Är lastfallskombineringen riktig? SBN ger oftast 5 – 8 lastfall som vart och ett kan vara dimensionerande för någon del i en trätakstol.

Utöver detta krävs byggplatskontroll på samma sätt som för en typgodkänd dimensionering.

Att kontrollera en beräkning utförd av dator är mycket svårt. Fel och brister kan dölja sig i programmet utan att man upptäcker dem. Det man ser är bara resultatet. Den manuellt gjorda beräkningen redovisar däremot eventuella brister som då lätt kan rättas till. Ett typgodkänt datasystem är att rekommendera. Det underlättar också arbetet med takstolskonstruktionen.